เมื่อเทวดาตาย...เทวดาอยากไปที่ไหน?

เทวดาอยากไปเกิดที่ไหน?

ในโลกมนุษย์หากมีใครคนหนึ่งเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง หรือ คนใกล้ชิด...เรามักจะอวยพรกันว่าขอให้ไปสวรรค์ ขอให้ไปสุคติ แต่สำหรับเทวดาแล้วเมื่อเทวดาตายนั้น? เทวดาท่านก็อาจจะอวยพรกันว่า ขอให้ไปสุคติ เช่นกัน...แต่สุคติของเทวดานั้นคือที่ไหน??  ลองมาดูคำตอบกันจากพระไตรปิฎกครับ:

 

ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลาย?
อะไรเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้ว?
อนึ่ง อะไรเป็นส่วนแห่งการ ตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลาย พระเจ้าข้า ฯ?

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเป็นมนุษย์แล เป็นส่วน แห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลาย เทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ย่อมได้ศรัทธา ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว นี้แลเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลาย ได้ดีแล้ว ก็ศรัทธาของเทวดานั้นแล เป็นคุณชาติตั้งลง มีมูลเกิดแล้วประดิษฐาน มั่นคง อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก พึงนำ ไปไม่ได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดา ทั้งหลาย ฯ
สรุป คือ การได้เกิดในโลกมนุษย์นั่นเอง คือ สุคติของเทวดา และการได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงนั่นก็เป็นเรื่องลาภอันดีของเทวดาเช่นกัน ดังนั้น เมื่อเราได้เป็นมนุษย์แล้ว และได้นับถือพุทธศาสนาแล้ว ย่อมเป็นสิ่งที่ดี ควรรักษาความดีกันให้มากๆครับ เจริญธรรม

 

ที่มา: http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=25&A=6074&Z=6109

0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน