อานิสงส์การเดินจงกรม 5 ประการ

อานิสงส์การเดินจงกรม 5 ประการ

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาหรือปฏิบัติธรรมเลยนั้น อาจจะเคยสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติธรรม "การเดินจงกรม" หรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเอง ก็ยังอาจจะเคยสงสัยว่า เดินกลับไป-กลับมา หรือ เดินจงกรมนั้น เดินแล้วจะได้ประโยชน์อะไร? จำเป็นต้องทำไหม?

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการเดินจงกรมไว้ 5 ประการ ดังนี้ครับ:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการจงกรม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ

ภิกษุผู้เดินจงกรมย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล ๑ ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร ๑

ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย ๑

อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี ๑

สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้ง อยู่ได้นาน ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการเดินจงกรม ๕ ประการนี้แล ฯที่มา: จังกมสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน